STRESS

STRESS

Diane McIntosh, Jonathan Horowitz

Leggi un estratto

Leggi un estratto

Introduzione

Introduzione

1. Stress in prospettiva

1. Stress in prospettiva

2. Un compagno fedele

2. Un compagno fedele

3. Stress momentaneo

3. Stress momentaneo

4. Una vita meno stressata

4. Una vita meno stressata

5. Resilienza e determinazione

5. Resilienza e determinazione

Fonti e bibliografia

Fonti e bibliografia